Бізнес на тлі війни песимістично оцінює майбутній розвиток своїх підприємств, прогнозує посилення інфляції та послаблення курсу гривні – результати опитування керівників компаній у ІІ кварталі 2022 року

Бізнес очікує скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні внаслідок повномасштабної війни та песимістично налаштований щодо рівня ділової активності своїх підприємств. У наступні 12 місяців респонденти прогнозують зростання інфляції та девальвацію курсу національної валюти. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IІ кварталі 2022 року.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 72.6% проти 108.2% у І кварталі 2022 року (далі – І квартал). Зниження ІДО відбулося через погіршення оцінок за всіма складовими індексу, найсуттєвіше – щодо інвестиційних видатків на виконання будівельних робіт, на машини, обладнання та інвентар.

Респонденти підприємств усіх видів діяльності очікують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Підприємства очікують скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей становив «мінус» 48.7% порівняно з «мінус» 1.7% у І кварталі.

Погіршилися очікування бізнесу щодо курсу гривні. Понад половина респондентів (52%) уважають, що обмінний курс перевищить 36.00 грн/дол. США. Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 36.06 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 29.35 грн/дол. США).

Інфляційні очікування зросли: у IІ кварталі очікувана річна інфляція становила 21.5% порівняно з 9.5% у попередньому кварталі. 58.2% опитаних підприємств уважають, що інфляція в наступні 12 місяців перевищить 20.0%.

Воєнні дії є найвагомішим проінфляційним чинником, на думку 93.2% респондентів.

Також суттєвий вплив на зростання споживчих цін матимуть витрати на виробництво (58.8%) та обмінний курс (58.6%).

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Керівники суттєво погіршили оцінки поточного фінансово-економічного стану власних підприємств: баланс відповідей становив «мінус» 28.8% проти 6.6% у І кварталі.

Оцінки підприємств щодо зміни власного фінансово-економічного стану в наступні 12 місяців також є негативними: баланс відповідей – «мінус» 17.1% (у І кварталі – 7.2%). Погіршення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, за винятком підприємств будівництва. Найпесимістичніші очікування в підприємств енерго- та водопостачання («мінус» 26.7%) і транспорту та зв’язку («мінус» 26.4%).

Бізнес прогнозує зменшення обсягів реалізації своєї продукції як в Україні, так і на зовнішньому ринку: баланси відповідей – «мінус» 19.0% та «мінус» 25.0% відповідно проти 17.0% та 23.3% у І кварталі.

Погіршилися очікування підприємств щодо інвестиційних видатків як на машини, обладнання та інвентар, так і на будівельні роботи: баланс відповідей – «мінус» 34.7% і «мінус» 37.2% відповідно (у І кварталі 14.3% і 0.9% відповідно). Скорочення інвестиційних видатків у наступні 12 місяців прогнозують підприємства всіх видів діяльності.

Водночас, пропри низький рівень, залишилися позитивними оцінки щодо обсягів залучення іноземних інвестицій підприємствами, які їх залучають: баланс відповідей знизився до 0.7% з 5.3% у І кварталі. Зростання очікують підприємства транспорту та зв’язку, інших видів діяльності, енерго- та водопостачання.

Бізнес прогнозує скорочення кількості працівників на своїх підприємствах: баланс відповідей становив «мінус» 29.0% (у попередньому кварталі – 1.5%). Найпесимістичніші оцінки в підприємств будівництва («мінус» 50.0% та добувної промисловості («мінус» 45.9%).

Послабились очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника в наступні 12 місяців: баланс відповідей – 17.5% проти 62.9% у І кварталі.

На тлі збереження високих оцінок підприємств щодо потреби найближчим часом у позикових коштах зменшилася частка підприємств, які планують брати банківські кредити, – до 36.9% (у І кварталі – 40.9%).

Частка респондентів, які планують залучати кредити в національній валюті, зросла до 84.6% (у попередньому кварталі – 79.0%). Керівники підприємств відзначили посилення жорсткості умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей збільшився до 20.6% (у І кварталі – 2.1%).

Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі кредитні ставки (37.2%). Водночас, якщо порівняти з попереднім опитуванням, вплив цього чинника суттєво послабився (на 15.4 п. п.). Натомість посилився (на 11.1 п. п.) чинник «невпевненість у спроможності підприємства вчасно виконувати боргові зобов’язання».

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, зросла до 10.7% проти 7.3% у попередньому кварталі.

Квартальне опитування проводилося з 03 травня до 01 червня 2022 року. В опитуванні взяло участь 592 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Серед опитаних підприємств 22.5% – компанії оптової й роздрібної торгівлі,19.3% – переробної промисловості, 15.7% – сільського господарства, 12.2% – транспорту та зв’язку, 6.4% – добувної промисловості, 5.1% – енерго- та водопостачання, 3.0% – будівництва, 15.9% – інші. Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Індекс ділових очікувань – агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців. Розраховується за результатами опитувань підприємств як середньоарифметичне значення балансів відповідей щодо фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, кількості працівників. Значення індексу більше 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, нижче 100 – негативних економічних настроїв.